Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου είναι διαθέσιμη εδώ.

Το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου περιγράφεται στο ΦΕΚ Β 2099.08.06.2018

Το ελληνικό πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας ρυθμίζεται από το Νόμο 3374/2005, ο οποίος θέσπισε:

  • Ένα πλαίσιο για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση που στοχεύει στην ενίσχυση της αυτονομίας των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την εφαρμογή μιας αυστηρής και συστηματικής διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας.
  • Σχετικές διαδικασίες και μεθόδους.
  • Την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Ο κύριος σκοπός της διασφάλισης ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα, όπως περιγράφεται στο Νόμο 3374/2005, «συνίσταται στη συστηματική, τεκμηριωμένη και λεπτομερή αποτίμηση, ανάδειξη και καταγραφή του έργου των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων και στην κριτική ανάλυση του έργου τους». Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης λαμβάνονται από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και την πολιτεία τα απαραίτητα μέτρα διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας του έργου που επιτελούν τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της αποστολής τους να παρέχουν ανώτατη παιδεία υψηλού ποιοτικού επιπέδου».

Το πλαίσιο επιτρέπει στα ιδρύματα να τεκμηριώνουν, να αξιολογούν, να αναλύουν και να βελτιώνουν την ποιότητα της διδασκαλίας, της έρευνας και των υποστηρικτών λειτουργιών τους. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων τόσο σε επίπεδο ακαδημαϊκής μονάδας («Σχολής») όσο και σε επίπεδο ιδρύματος και επιτρέπει στα ιδρύματα να υποβάλλουν τεκμηριωμένες εκθέσεις προς την Πολιτεία σχετικά με την ενίσχυση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχουν, μέσω προτάσεων και αιτημάτων προς βελτίωση που καταγράφονται στο πλαίσιο της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης.

 

Διαδικασίες πιστοποίησης θεσπίστηκαν με το Ν.4009/2011 και αφορούν στην πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και στην πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών.