Κριτήρια Διασφάλισης Ποιότητας

Τα αποτελέσματα της διασφάλισης ποιότητας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος αξιολογούνται σε σχέση με το ακόλουθο σύνολο κριτηρίων, που θεσπίστηκαν με το Νόμο 3374/2005 :

  • Προγράμματα Σπουδών: κυρίως ο βαθμός στον οποίο το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στους στόχους της Σχολής και στις απαιτήσεις της κοινωνίας, η συνεκτικότητα και η λειτουργικότητα του προγράμματος σπουδών, το εξεταστικό σύστημα, ο συντονισμός της ύλης των μαθημάτων, το επίπεδο υποστήριξης που παρέχεται από τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές υποδομές.
  • Διδακτικό έργο: ιδίως η ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας, η αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού, η οργάνωση και η εφαρμογή του διδακτικού έργου, η χρήση νέων τεχνολογιών, η αναλογία φοιτητών/διδασκόντων, η συνεργασία ανάμεσα στους φοιτητές και στο διδακτικό προσωπικό, η κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού, η κινητικότητα των φοιτητών, η σύνδεση της έρευνας με τη διδασκαλία, το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων.
  • Ερευνητικό έργο: ειδικά οι επιστημονικές δημοσιεύσεις, οι ερευνητικές υποδομές, η προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής μονάδας, η πρωτοτυπία της έρευνας, η αναγνωρισιμότητα της έρευνας από τρίτους, οι ερευνητικές συνεργασίες, οι διακρίσεις και επιβραβεύσεις, η συμμετοχή των φοιτητών στην έρευνα.
  • Λοιπές υπηρεσίες: συγκεκριμένα η αποτελεσματικότητα των διοικητικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας, οι πάσης φύσεως υποδομές, η χρήση νέων τεχνολογιών, η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα στη διαχείριση οικονομικών πόρων καθώς και στη χρήση του εξοπλισμού, συνεργασίες με άλλα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό καθώς και με το κοινωνικό σύνολο.
Τα κριτήρια τυποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και εξειδικεύθηκαν περαιτέρω με βάση τα πρότυπα και τις κατευθύνσεις που έχουν εκδοθεί από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) στην "Ανάλυση κριτηρίων διασφάλισης ποιότητας ακαδημαϊκών μονάδων".