Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ιδρύθηκε με το Νόμο 3391/2005 και είναι το πρώτο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο όπου τα προγράμματα διδάσκονται αποκλειστικά στα αγγλικά.

Η στρατηγική του αποστολή είναι τριπλή:

  • Να παρέχει έρευνα και εκπαίδευση που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της διεθνούς κοινότητας.
  • Να ενισχύει την κατανόηση των οικονομικών, κοινωνικο-πολιτικών και τεχνολογικών θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες που υπηρετεί, μέσω διδασκαλίας και έρευνας υψηλότατου ακαδημαϊκού επιπέδου.
  • Να δημιουργήσει μία διεθνή και πολυπολιτισμική φοιτητική και διδακτική κοινότητα ώστε να προάγει την κατανόηση ανάμεσα σε πολιτισμούς και έθνη.

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει επί του παρόντος προγράμματα δεύτερου και τρίτου κύκλου στις ακόλουθες Σχολές: