Διαδικασία Αξιολόγησης

Το πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας το οποίο εφαρμόζεται στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαδικασίες αξιολόγησης, οι οποίες στοχεύουν στο να διασφαλίσουν ότι τα πρότυπα και η ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχει το Πανεπιστήμιο ανταποκρίνονται πλήρως στις προσδοκίες που καθιέρωσε η νομοθεσία και η ΑΔΙΠ:

  • Ετήσια Αξιολόγηση, η οποία λαμβάνει χώρα ετησίως σε επίπεδο Σχολής.
  • Εσωτερική (Περιοδική) Αξιολόγηση, η οποία λαμβάνει χώρα περιοδικά (κάθε 4 χρόνια) σε επίπεδο Σχολής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου επίσης προετοιμάζει εκθέσεις σε επίπεδο ιδρύματος.
  • Εξωτερική Αξιολόγηση, η οποία συνήθως πραγματοποιείται λίγο μετά την υποβολή της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης, που συντάσσεται από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ), στην ΑΔΙΠ μέσω της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου.

Μία περιγραφή του πλήρους κύκλου της διαδικασίας αξιολόγησης παρέχεται στο παρακάτω διάγραμμα: