Αξιολόγηση Ιδρύματος

Η διαδικασία της Aξιολόγησης του Ιδρύματος και της Πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητα αναπτύχθηκε προσφάτως από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) . Περιλαμβάνει τη σύνταξη της Έκθεσης Αυτο-Αξιολόγησης του Ιδρύματος περιοδικά (κάθε 4 χρόνια) από το ίδρυμα και την υποβολή της στην ΑΔΙΠ. Μετά την υποβολή της Έκθεσης στην ΑΔΙΠ, το ίδρυμα υποβάλλεται σε εξωτερική αξιολόγηση από Επιτροπή Ανεξάρτητων Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων, τα μέλη της οποίας επιλέγονται από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων που διατηρεί η ΑΔΙΠ.
 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει  επιτόπια επίσκεψη, στο τέλος της οποίας, η Επιτροπή συντάσσει την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος και την υποβάλλει στην ΑΔΙΠ.
 

Απόφαση Πιστοποίησης
 
Κατόπιν της υποβολής της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης στην ΑΔΙΠ, το Συμβούλιο της Αρχής λαμβάνει απόφαση πιστοποίησης η οποία βασίζεται στα ευρήματα της Έκθεσης. Η απόφαση μπορεί να είναι:

  • Θετική,
  • Θετική υπό όρους. Σε αυτή την περίπτωση, η ΑΔΙΠ επισημαίνει τα κριτήρια πιστοποίησης που δεν πληρούνται και τίθεται χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση διορθωτικών δράσεων. Όταν το ίδρυμα ολοκληρώσει τις απαιτούμενες βελτιώσεις, ώστε να πληροί τα κριτήρια, υποβάλλει συμπληρωματική αναφορά στην ΑΔΙΠ για την επανεξέταση της απόφασης πιστοποίησης. Εν συνεχεία η ΑΔΙΠ εκδίδει θετική ή αρνητική απόφαση πιστοποίησης με βάση τις πληροφορίες της συμπληρωματικής αναφοράς,
  • Αρνητική. Σε αυτή την περίπτωση, όπως ορίζεται από το Ν.4009/2011, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να αποφασίσει να περιορίσει τη χρηματοδότηση του ιδρύματος και την εισαγωγή νέων φοιτητών σe συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών ή στο ίδρυμα συνολικά.

 
Περίοδος Πιστοποίησης
 
Η διάρκεια ισχύος της απόφασης πιστοποίησης εξαρτάται από το πρόγραμμα σπουδών ή από το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Ωστόσο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 8 έτη.
 
Κριτήρια Πιστοποίησης
 
Τα κριτήρια πιστοποίησης έχουν προσδιοριστεί από το Ν. 4009/2011 και έχουν εξειδικευτεί περαιτέρω από την ΑΔΙΠ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: Κριτήρια Πιστοποίησης.