Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

Η εξωτερική αξιολόγηση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος έλαβε χώρα 14-19 Δεκεμβρίου 2015.

Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης αποτελείτο από τα εξής μέλη:

 • Καθηγητής Diamantis Panagiotopoulos (Πρόεδρος Επιτροπής), University of Heidelberg
 • Καθηγητής Evangelos Dedousis, American University of Dubai
 • Καθηγήτρια Vally Koubi, ETH Zürich and University of Bern
 • Καθηγητής Michael Tsianikas, Flinders University of Adelaide

Απόφαση αξιολόγησης: η Επιτροπή έκρινε το Πανεπιστήμιο «Άξιο Αναγνώρισης» -πρόκειται για την καλύτερη δυνατή αξιολόγηση που μπορεί να λάβει ένα ίδρυμα.

Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης είναι διαθέσιμη εδώ.

Η Έκθεση Προόδου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος υπεβλήθη στην ΑΔΙΠ τον Ιούλιο 2018 και είναι διαθέσιμη εδώ.Η Έκθεση περιλαμβάνει τις δράσεις του ιδρύματος για την αντιμετώπιση των συστάσεων της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης

 Έπαινοι για το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, όπως καταγράφηκαν στην Έκθεση Εξωτερική Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης:
 • σελ.6: «The positive aspects of the self-evaluation procedure were clearly evident to the EEC».
 • σελ.6: «There can be no doubt that the objectives of the internal evaluation procedure have been fully met by IHU. This was thoroughly organized and implemented within the framework of the University’s internal system of Quality Assurance».
 • σελ.21:«The institution has developed a clear policy towards Quality Assurance (QA) and actively promotes its culture. The EEC was impressed by all procedures of the internal evaluation. This constitutes one of the most evident core values of the institution and makes IHU a leading organization in the area of QA within the sector of high education in Greece and abroad. This became evident from the advanced system of internal evaluation available but also through the interviews with all stakeholders».
 • σελ.24: «The  excellently  implemented  system  of  Quality  Assurance  monitors  and  analyses  the  staff’s research  productivity  and  teaching  performance».
 • σελ.27:«The meticulously planned and implemented system of Quality Assurance will play a key role in the efforts of the university to gain international recognition and to join academic networks within and beyond the European Higher Education Area».
 • σελ.27: «The participation of the Quality Assurance team in seminars and conferences…gives the IHU the opportunity and possibility to exchange information about similar academic institutions and develop solutions that improve its operation in terms of research, teaching and administration».
 • σελ.28: «The IHU’s Quality Assurance system provides an excellent framework for an annual assessment of the study  programmes»
 • σελ30: «Meticulously organized and implemented internal system of quality assurance based on a solid and effective IT infrastructure».
 • σελ.34: «Excellent implementation of the Quality Assurance System».