Όργανα Διασφάλισης Ποιότητας

Αρμόδια για τη διασφάλιση της ποιότητας είναι τα κάτωθι όργανα:

  • Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας, σε επίπεδο ιδρύματος.
  • Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης, σε επίπεδο Σχολής.
  • Η Ειδική Ομάδα Αξιολόγησης, σε επίπεδο προγράμματος σπουδών.
  • Η ad hoc Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης, σε επίπεδο εξωτερικής αξιολόγησης.
  • Η Αρχή για τη Διασφάλιση και την Πιστοποίηση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, σε εθνικό επίπεδο.