Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) συγκροτείται σε επίπεδο Σχολής με απόφαση της αρμόδιας Γενικής Συνέλευσης. Αποτελείται από μέλη του διδακτικού/ερευνητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής. Τα μέλη της ΟΜΕΑ πρέπει να είναι, κατά προτεραιότητα, Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές. Στην ΟΜΕΑ συμμετέχει επίσης και ένας εκπρόσωπος των φοιτητών.

Οι ΟΜΕΑ είναι αρμόδιες για:

  • Το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και το συντονισμό της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης.
  • Τη διεξαγωγή της εσωτερικής αξιολόγησης σε επίπεδο Σχολής.
  • Τον καθορισμό και την κοινοποίηση των διαδικασιών μέσω των οποίων διασφαλίζεται η διαφάνεια της εσωτερικής αξιολόγησης (π.χ., να λαμβάνονται υπόψη διαφορετικές απόψεις, η καταγραφή των επικοινωνιών, η αντιμετώπιση διαφωνιών, κ.τ.λ.).
  • Παρακολουθεί τη συμπλήρωση σχετικών ερωτηματολογίων.
  • Ενημερώνει τα μέλη και τα όργανα της Σχολής αναφορικά με τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια και τα αποτελέσματα του διαλόγου ανάμεσα στους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό.
  • Τη συλλογή όλων των απαραίτητων δεδομένων.
  • Τη διασφάλιση πως όλες οι απόψεις λαμβάνονται υπόψη.
  • Την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
  • Τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης.
  • Την υποβολή της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης στη ΜΟΔΙΠ.

Μέλη

Σχολή Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)
Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών

Αν.Καθηγητής Στέργιος Λεβέντης

Επ.Καθηγήτρια Κορίνα Κατσαλιάκη

Επ.Καθηγητής Κομνηνός Κόμνιος

Δρ Φραγκίσκος Αρχοντάκης

Εκπρόσωπος φοιτητών

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Αν.Καθηγητής Μανόλης Μανωλεδάκης

Δρ Φραγκίσκος Αρχοντάκης

Εκπρόσωπος φοιτητών

Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας

Καθηγητής Γεώργιος Ευαγγελίδης

Επ. Καθηγήτρια Ελένη Ηρακλέους

Επ. Καθηγητής Χρήστος Τζώρτζης

Εκπρόσωπος φοιτητών