Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) είναι αρμόδια για την αξιολόγηση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος συνολικά και ουσιαστικά λειτουργεί ως Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου.

Η οργάνωση, οι αρμοδιότητες και η σύνθεσή της καθορίστηκαν με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Αρμοδιότητες

Η ΜΟΔΙΠ έχει ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων όπως καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία (Νόμος 3374/2005, Νόμος 4009/2011) και περιγράφονται αναλυτικά στο ΦΕΚ Β 2099.08.06.2018.

Συγκεκριμένα, η ΜΟΔΙΠ είναι αρμόδια για:

 • Την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του ιδρύματος, που αποτελεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του.
 • Την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ιδρύματος.
 • Το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των Σχολών και των λοιπών υπηρεσιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
 • Την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ.
 • Για τους άνω σκοπούς η ΜΟΔΙΠ συνεργάζεται με την ΑΔΙΠ, αναπτύσσει πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης  των δεδομένων της αξιολόγησης και έχει την ευθύνη για τη συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση στον ιστότοπο του ιδρύματος των σχετικών με την αξιολόγησή του διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους.
 • Έχει την ευθύνη για την ανά διετία σύνταξη της Εσωτερικής Έκθεσης του ιδρύματος, στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι αντίστοιχες Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος.
 • Έχει την ευθύνη για την ανά τετραετία σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης για τη λειτουργία του ιδρύματος.
 • Την αξιολόγηση του ιδρύματος συνολικά και λειτουργεί ως Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Ιδρύματος.
 • Ενεργοποιεί τη διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών, διαβιβάζοντας στην ΑΔΙΠ τις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης αυτών.  
 • Έχει τη συνολική ευθύνη για το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης, τόσο σε επίπεδο ιδρύματος όσο και σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών.

Επιπροσθέτως, η ΜΟΔΙΠ είναι αρμόδια για:

 • Την προώθηση και διάχυση πληροφορίας στη διοίκηση του Πανεπιστημίου σχετικά με τάσεις, προοπτικές και πρακτικές Διασφάλισης της Ποιότητας.
 • Την αποκωδικοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και την εκπόνηση σχεδίων και προτάσεων προς τα συλλογικά όργανα του ιδρύματος σε σχέση με δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και των άλλων υπηρεσιών.
 • Τη διατήρηση της βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των Ετησίων Εκθέσεων Συγκεντρωτικών Στοιχείων και των λοιπών στοιχείων Αξιολόγησης από τις Σχολές/ Προγράμματα/ Υπηρεσίες του πανεπιστήμιου.
 • Τη μελέτη και παρουσίαση του επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρονται στους φοιτητές σε επίπεδο ιδρύματος (Βιβλιοθήκη, Γραφείο Διασύνδεσης κ.ά).
 • Τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με την ποιότητα σπουδών και υπηρεσιών του ιδρύματος, μεταξύ των αποφοίτων, εργοδοτών, οργανισμών κ.ά.
 • Τη διάχυση πληροφοριών και τεχνικών/πρακτικών που συνδέονται με τη βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και άλλων υπηρεσιών του Ιδρύματος, με κάθε πρόσφορο μέσο.