Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης

Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) αποτελείται από 5 μέλη τα οποία επιλέγονται από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων που τηρεί η ΑΔΙΠ. Το Μητρώο συντάσσεται με βάση υποδείξεις εμπειρογνωμόνων από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και από την ΑΔΙΠ και ανανεώνεται κάθε τέσσερα χρόνια.

Ο Νόμος 3374/2005 απαιτεί τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης να είναι πλήρως ανεξάρτητα του ιδρύματος στο οποίο ανήκει η ακαδημαϊκή μονάδα που τελεί υπό αξιολόγηση. Υπό αυτό το πρίσμα, δε θα πρέπει να είχαν καμία εκπαιδευτική, ερευνητική ή υπηρεσιακή σχέση με το ίδρυμα κατά την τελευταία πενταετία.