Ειδικές Ομάδες Αξιολόγησης

Ειδικές Ομάδες Αξιολόγησης (ΕΟΑ) έχουν συγκροτηθεί με στόχο την διασφάλιση υψηλής ποιότητας σε επίπεδο προγράμματος και ταυτόχρονα τη στενή συνεργασία με την αντίστοιχη Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης.

Εκτός από το διδακτικό/ερευνητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών του προγράμματος, ένας κοινός εκπρόσωπος του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού της Σχολής ή του ιδρύματος συμμετέχει επίσης στην Ειδική Ομάδα Αξιολόγησης κάθε προγράμματος.