Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) ιδρύθηκε με το Νόμο 3374/2005. Είναι η εποπτική και συντονιστική αρχή του πλαισίου διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζεται από τα ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η αποστολή της είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.

Αποτελεί ανεξάρτητο θεσμικό όργανο με στόχο την διαμόρφωση και εφαρμογή ενός ενιαίου συστήματος διασφάλισης ποιότητας που θα λειτουργεί ως σύστημα αναφοράς για το έργο και τα επιτεύγματα των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ο Νόμος 4009/2011 παρέχει στην ΑΔΙΠ επιπλέον αρμοδιότητες, ιδίως σε σχέση με την πιστοποίηση της ποιότητας εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και προγραμμάτων σπουδών.

Η ΑΔΙΠ:

  • Υποστηρίζει τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και την Πολιτεία κατά τη ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση.
  • Πιστοποιεί την ποιότητα σε σχέση με τη λειτουργία των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης τόσο όσον αφορά εσωτερικά τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας όσο και τα προγράμματα σπουδών.
  • Εγγυάται τη διαφάνεια των πεπραγμένων της εντός του πλαισίου της αξιολόγησης και της πιστοποίησης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  • Συγκεντρώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα επιτρέψουν στην Πολιτεία να υποστηρίξει αποτελεσματικά την ανώτατη εκπαίδευση.
  • Συνεργάζεται με και υποστηρίζει τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στις προσπάθειές τους για τη διασφάλιση ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.