Υποβολή Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων και Απογραφικών Δελτίων Σχολής, 2012-13

Η διαδικασία ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 ξεκίνησε. Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας κάθε Σχολή θα πρέπει να υποβάλει την Ετήσια Εσωτερική Έκθεσή της και το Απογραφικό Δελτίο Σχολής αντιστοίχως.
 
Η Ετήσια Αξιολόγηση στοχεύει να βοηθήσει τις Σχολές:

  • Να παρακολουθούν, να διαχειρίζονται και να αξιολογούν το βαθμό στον οποίο επιτυγχάνουν τους σκοπούς και τους στόχους τους.
  • Να αξιολογούν τις υπηρεσίες που προσφέρουν.
  • Να προσδιορίζουν τομείς που χρήζουν βελτίωσης.
  • Να διαχειρίζονται τη διαχρονική τους πορεία.
  •  Να αξιολογούν, να αναθεωρούν και να επαναπροσδιορίζουν την ποιότητα του έργου τους.

 
Η προθεσμία υποβολής είναι η Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014.