Υποβολή Δελτίων Περιγραφής Μαθημάτων και Ατομικών Απογραφικών Δελτίων Διδασκόντων 2012-13

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ενημερώνει τις Σχολές του ιδρύματος για την έναρξη της διαδικασίας συμπλήρωσης Δελτίων Περιγραφής Μαθημάτων και Ατομικών Απογραφικών Δελτίων Διδασκόντων για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13.
 
Η συμπλήρωση των Δελτίων θα επιτρέψει σε κάθε Σχολή, αλλά και στο Πανεπιστήμιο συνολικά, τη συγκέντρωση των απαραίτητων δεδομένων για τη σύνταξη τεκμηριωμένων Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων ,καθώς και Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται περιοδικά στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η διαδικασία αυτή είναι θεμελιώδης για τη διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου του Πανεπιστημίου μας και εκτιμούμε πραγματικά τη συμμετοχή όλου του διδακτικού προσωπικού του ιδρύματός μας στην υλοποίησή της.
 
Η προθεσμία υποβολής των Δελτίων είναι η Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013.