Υποβολή Έκθεσης Προόδου στην ΑΔΙΠ

Η Έκθεση Προόδου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της ΕΛλάδος υπεβλήθη στην ΑΔΙΠ στις 20 Ιουλίου 2018.
 
Η Έκθεση περιλαμβάνει τις δράσεις του ιδρύματος για την αντιμετώπιση των συστάσεων της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης που είχαν καταγραφεί στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου (Μάρτιος 2016).
 
Η Έκθεση Προόδου είναι διαθέσιμη εδώ.