Συνάντηση προετοιμασίας πιστοποιήσεων ανάμεσα στη ΜΟΔΙΠ και στην ΑΔΙΠ, 30 Νοεμβρίου 2017

Συνάντηση προετοιμασίας πιστοποιήσεων ανάμεσα στη ΜΟΔΙΠ και στην ΑΔΙΠ, 30 Νοεμβρίου 2017

Στις 30 Νοεμβρίου 2017 έλαβε χώρα συνάντηση προετοιμασίας για τις πιστοποιήσεις ανάμεσα σε ευπροσώπους της ΜΟΔΙΠ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και της ΑΔΙΠ για την προετοιμασία του Πανεπιστημίου για τις νέες διαδικασίες πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. Η συνάντηση έλαβε χώρα στα γραφεία της ΑΔΙΠ στην Αθήνα.
 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα αναφορικά με τις νέες διαδικασίες πιστοποίησης, τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα, τα δεδομένα που απαιτούνται από την ΑΔΙΠ στο πλαίσιο των νέων διαδικασιών, τα νέα Πρότυπα ποιότητας,καθώς και το Πληροφοριακό Σύστημα Ποιότητας της ΑΔΙΠ.
 
Τα νέα Πρότυπα της ΑΔΙΠ για το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών παρατίθενται παρακάτω.