Συνάντηση εργασίας της ΑΔΙΠ με τις ΜΟΔΙΠ, 25 Μαΐου 2018

Την Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018 έλαβε χώρα συνάντηση εργασίας για τις πιστοποιήσεις ανάμεσα σε εκπροσώπους των ΜΟΔΙΠ των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου και εκπροσώπου της ΜΟΔΙΠ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και της ΑΔΙΠ αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής των  νέων διεργασιών που συνιστούν το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ). Επιπροσθέτως, η ΑΔΙΠ παρουσίασε το υπόδειγμα του Εγχειριδίου Ποιότητας του ΕΣΔΠ. Η συνάντηση έλαβε χώρα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία αποτέλεσε ευκαιρία να συζητηθούν βασικά θέματα αναφορικά με τη νέα διαδικασία πιστοποίησης του ΕΣΔΠ, συζητήθηκαν θέματα αναφορικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή των νέων διεργασιών και διαδικασιών που περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας, χρονοδιαγράμματα για την πιστοποίηση, καθώς και οι δείκτες ποιότηας που αναπτύχθηκαν από την ΑΔΙΠ οι οποίοι θα παράγονται από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος της ΑΔΙΠ.