Πρόσκληση της ΑΔΙΠ για πιστοποίηση ΕΣΔΠ και ΠΠΣ

Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) έστειλε στα ιδρύματα ανώτατητς εκπαίδευσης πρόσκληση για την υποβολή πρότασης πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) και Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ).
 
Η προθεσμία υποβολής Προτάσεων Πιστοποίησης στην ΑΔΙΠ είναι η 19η Απριλίου 2019.
 
Παρακάτω παρατίθενται η πρόσκληση της ΑΔΙΠ για την υποβολή προτάσεων πιστοποίησης και τα πρότυπα σχήματα πρότασης πιστοποίησης του ΕΣΔΠ και ΠΠΣ αντίστοιχα .