Πιστοποίηση ΜΟ.ΔΙ.Π. κατά το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος πιστοποιήθηκε με το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013.
 
Το πρότυπο ISO 27001:2013 είναι ένα διεθνές πρότυπο που προσδιορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας οργανισμός προκειμένου να διαχειριστεί συνολικά και αποτελεσματικά την ασφάλεια της πληροφορίας που διαχειρίζεται. Περιέχει τις απαιτήσεις για τη δημιουργία, εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών. Το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιρεότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών με την εφαρμογή διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων.
 
Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης ISO 27001:2013 στη ΜΟΔΙΠ είναι: Λειτουργία και Υπηρεσίες της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας.