Παράταση προθεσμίας υποβολής Δελτίων Περιγραφής Μαθημάτων 1ου εξαμήνου, 2013-14

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ενημερώνει το διδακτικό προσωπικό ότι η προθεσμία υποβολής Δελτίων Περιγραφής Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 παρατατείνεται.
 
Η νέα προθεσμία υποβολής είναι η Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014.