Παράταση προθεσμίας υποβολής Απογραφικών Δελτίων Σχολής και Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων

Η προθεσμία υποβολής των Απογραφικών Δελτίων Σχολής και των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 παρατείνεται.
 
Η νέα προθεσμία υποβολής είναι η 31η Αυγούστου 2013.