Ετήσια Εσωτερική Αξιολόγηση 2013-14

Η διαδικασία Ετήσιας Εσωτερικής Αξιολόγησης για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 ξεκίνησε. Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας κάθε Σχολή θα πρέπει να υποβάλει την Ετήσια Εσωτερική Έκθεσή της και το Απογραφικό Δελτίο Σχολής αντιστοίχως.
 
Η Ετήσια Αξιολόγηση στοχεύει να βοηθήσει τις Σχολές:

  • Να παρακολουθούν, να διαχειρίζονται και να αξιολογούν το βαθμό στον οποίο επιτυγχάνουν τους σκοπούς και τους στόχους τους.
  • Να αξιολογούν τις υπηρεσίες που προσφέρουν.
  • Να προσδιορίζουν τομείς που χρήζουν βελτίωσης.
  • Να διαχειρίζονται τη διαχρονική τους πορεία.
  •  Να αξιολογούν, να αναθεωρούν και να επαναπροσδιορίζουν την ποιότητα του έργου τους.

 
Η Έκθεση και το Δελτίο υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση και υποβολή της Έκθεσης και του Δελτίου υπάρχουν στον Οδηγό Χρήσης που είναι διαθέσιμος στο Σύστημα.
 
Η προθεσμία υποβολής είναι η Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015.