Ετήσια Έκθεση της ΑΔΙΠ 2017

Η Αρχή Διασφάλσιης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεσή της για το 2017. Η Έκθεση εστιάζει στα ακόλουθα θέματα:
 
-Επισκόπηση των εξελίξεων στην ανώτατη εκπαίδευση
-Δράσεις διασφάλισης ποιότητας της ΑΔΙΠ
-Η στρατηγική και αναπτυξιακή δραστηριότητα της ΑΔΙΠ
 
Η Έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ