Ετήσια Έκθεση της ΑΔΙΠ

Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεσή της.

Η έκθεση περιλαμβάνει μία επισκόπηση των πεπραγμένων της ΑΔΙΠ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011 και το πρώτο εξάμηνο του 2012. Η έκθεση εστιάζει στα κάτωθι θέματα:

  • Σύνθεση του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ.
  • «Οργανισμός» της ΑΔΙΠ.
  • Χρηματοδότηση.
  • Αξιολόγηση ακαδημαϊκών μονάδων.
  • Παροχή υποστήριξης στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης (π.χ. συναντήσεις σχετικά με την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας).
  • Επιστημονικές και άλλες δραστηριότητες (π.χ. συνέδρια).
  • Ποιότητα στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση. 
  • Σχέδιο Δράσης.

Η Έκθεση είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της ΑΔΙΠ: www.adip.gr/data1/ΑΔΙΠ_ΕΤΗΣΙΑ_ΕΚΘΕΣΗ_2011-12.pdf