Ετήσια Έκθεση ΑΔΙΠ, 2013-14

Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεσή της για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14.
 
Η Έκθεση περιλαμβάνει μία επισκόπηση των πεπραγμένων της ΑΔΙΠ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14. Εστιάζει κυρίως στα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης στην οποία υπεβλήθησαν τα ελληνικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και σε λειτουργικά θέματα της ίδιας της ΑΔΙΠ.
 
Η Έκθεση είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Ετήσια Έκθεση ΑΔΙΠ 2013-14