Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών, 24 Φεβρουαρίου-1 Μαρτίου 2014

Η διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών θα ξεκινήσει στις 24 Φεβρουαρίου 2014. Ο κύριος στόχος της εξωτερικής αξιολόγησης είναι ο εντοπισμός καλών πρακτικών καθώς και τομέων που χρήζουν βελτίωσης, και επίσης η καταγραφή, παρουσίαση και υποστήριξη εύλογων αιτημάτων από τη Σχολή σε επίπεδο ιδρύματος και Πολιτείας αντιστοίχως.
 
Η εξωτερική αξιολόγηση θα διεξαχθεί από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

  1. Evangelos Dedoussis, Associate Professor of Management, American University in Dubai
  2. Elias Dinenis, Professor, European Institute,London School of Economics and Political Science,
  3. Dimitris Vrontis, Professor, Dean of Distance Learning, Director of Graduate Studies in Business, President , EuroMed Research Business Institute, Editor-in-Chief, EuroMed Journal of Business, University of Nicosia
  4. Hadjimanolis Athanasios , Professor, Management/Marketing, European University Cyprus,
  5. Vassilios Gargalas, Professor, Lehman College , City University College, ΗΠΑ

Η επιτόπια επίσκεψη θα λάβει χώρα 24-26 Φεβρουαρίου 2014 στις εγκαταστάσεις της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.
 
Η Επιτροπή θα συντάξει εν συνεχεία την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης η οποία θα συνοψίζει τα ευρήματα της εξωτερικής αξιολόγησης. Η Έκθεση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας.