Δημοσίευση ΦΕΚ του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ)

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τη δομή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), καθώς και της οργάνωσης και λειτουργίας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β.2099.08-06-2018.