Απονομή Διάκρισης Αριστείας για το Παράρτημα Διπλώματος στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Διάκριση αριστείας για το Παράρτημα Διπλώματος ("Diploma Supplement Label") απονεμήθηκε στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 2012-1015, μετά την υποβολή αίτησης για Diploma Supplement Label από το ίδρυμα και εν συνεχεία την αξιολόγησή της από ανεξάρτητους Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες.
 
Το Diploma Supplement Label αποτελεί τιμητική διάκριση που χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης τα οποία εφαρμόζουν σωστά όλες τις πτυχές του Παραρτήματος Διπλώματος.Η απόκτηση του DS Label είναι απόδειξη πως το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος δεσμεύεται για την αυστηρή εφαρμογή του Παραρτήματος Διπλώματος και έχει αποδείξει αριστεία στην εφαρμογή του. Η απονομή αποτελεί επίσης έμπρακτη απόδειξη της σημασίας που δίνει το ίδρυμα στην συνεχή ενίσχυση της ποιότητας του έργου του. Περαιτέρω πληροφορίες για τους κατόχους Diploma Supplement Label είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της EACEA: http://eacea.ec.europa.eu/llp/support_measures_and_network/ects_dsl_en.php
 
Το Παράρτημα Διπλώματος συνοδεύει ένα τίτλο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης παρέχοντας μια τυποποιημένη περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του πλαισίου, του περιεχομένου και του καθεστώτος των σπουδών που ολοκληρώθηκαν από τον κάτοχό του. Σκοπός του είναι να διευκολύνει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των προσόντων στην Ευρώπη και να ενισχύσει τη διεθνή διαφάνεια.
 
Περισσότερες πληροφορίες για το Παράρτημα Διπλώματος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του ιδρύματος: http://www.ihu.edu.gr/index.php/diploma-supplement.html