Σύστημα πιστωτικών μονάδων

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος εφαρμόζει το φοιτητικο-κεντρικό Ευρωπαϊκό Σύστημα Συσσώρευσης και Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) σε όλα του τα προγράμματα και στις αντίστοιχες εκπαιδευτικές συνιστώσες τους βάσει των διατάξεων που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Χρήσης ECTS (2015) και στη σχετική νομοθεσία (Νόμος 3374/2005, Κεφάλαιο Β, «Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» και Ν. 1466/2007 «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων». Το Πανεπιστήμιο προσφέρει προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου.

Tο σύστημα ECTS χρησιμοποιείται στο Πανεπιστήμιο βάσει της διαφάνειας των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των διαδικασιών μάθησης. Τα μαθησιακά αποτελέσματα περιγράφουν τί αναμένεται να ξέρει, να καταλαβαίνει και να είναι ικανός να κάνει ο εκπαιδευόμενος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας διαδικασίας μάθησης. Οι πιστωτικές μονάδες ECTS εκφράζουν το φόρτο εργασίας που απαιτείται για να επιτύχει ο φοιτητής τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος σπουδών του (και των εκπαιδευτικών συστατικών στοιχείων του).  Ο φόρτος εργασίας συνίσταται στο χρόνο που υπολογίζεται ότι χρειάζεται τυπικά να αφιερώσει ένας φοιτητής για να ολοκληρώσει όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες που απαιτούνται για την επίτευξη των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων (για παράδειγμα, ώρες διδασκαλίας, ατομική ή ομαδική εργασία, αξιολόγηση κτλ)

Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται σε τίτλους σπουδών ή ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, καθώς επίσης και στις εκπαιδευτικές συνιστώσες τους και απονέμονται  στους φοιτητές (πλήρους ή μερικής φοίτησης) μετά την ολοκλήρωση των μαθησιακών δραστηριοτήτων που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών και/ή από μία μόνο εκπαιδευτική συνιστώσα και την επιτυχή αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν.

60 πιστωτικές μονάδες ECTS αντιστοιχούν στο φόρτο εργασίας ενός ολόκληρου έτους τυπικής μάθησης πλήρους φοίτησης (ακαδημαϊκό έτος) και τα συναφή μαθησιακά αποτελέσματα. Ο φόρτος εργασίας του φοιτητή κυμαίνεται από 1.500 έως 1.800 ώρες για ένα ακαδημαϊκό έτος, όπου μία πιστωτική μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 έως 30 ώρες εργασίας. Βάσει αυτού του βασικού χαρακτηριστικού του συστήματος ECTS, 30 πιστωτικές μονάδες ECTS κατανέμονται συνήθως σε ένα εξάμηνο και 20 πιστωτικές μονάδες ECTS σε ένα τρίμηνο. H κατανομή των πιστωτικών μονάδων λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ελληνικού Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, το οποίο συμφωνεί με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

Η μεταφορά και η συσσώρευση πιστωτικών μονάδων διευκολύνονται με τη χρήση Βασικών Εγγράφων του ECTS (π.χ. το Έντυπο Αίτησης, τη Συμφωνία Σπουδών, το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας). Επίσης, Παράρτημα Διπλώματος χορηγείται σε κάθε φοιτητή μετά την αποφοίτησή του. Αξίζει να σημειωθεί πως στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος έχει απονεμηθεί Diploma Supplement Label για την περίοδο 2012-15 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται βάσει του συνολικού αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμών των μαθημάτων σύμφωνα με την αξία τους σε πιστωτικές μονάδες. Οι βαθμοί κατατάσσονται  σε κλίμακα από 0.00 έως 10.00. Ο ελάχιστος βαθμός πρόσβασης είναι το 5.00.

H κατάταξη του τίτλου σπουδών καθορίζεται ως εξής:

  • Άριστα:8.50-10.00
  • Λίαν Καλώς: 6.50-8.49
  • Καλώς: 5.00-6.49