Πιστοποίηση

Οι διαδικασίες  πιστοποίησης ων Προγραμμάτων Σπουδών και του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα καθιερώθηκαν με το Νόμο 4009/2011. Η ευθύνη για την οργάνωση των διαδικασιών πιστοποίησης, καθώς και για την τελική απόφαση πιστοποίησης, ανήκει στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Η ΑΔΙΠ έχει αναπτύξει Πρότυπο Προπτυχιακών Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ), Πρότυπο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) και Οδηγό Πιστοποίησης, που είναι διαθέσιμα παρακάτω.
Πρότυπο Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ)
Πρότυπο Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ)
Οδηγός Πιστοποίησης