Διασφάλιση Ποιότητας

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος είναι προσηλωμένο στην παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και στην εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων ποιότητας.

Το πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας του Πανεπιστημίου ακολουθεί τα πρότυπα, τις κατευθύνσεις, τις μεθόδους και τις διαδικασίες που καθορίζονται από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), από το Νόμο 3374/2005 και το Νόμο 4009/2011 που επιτρέπουν στα ιδρύματα να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται και να ενισχύουν την ποιότητα του έργου τους σε όλα τα επίπεδα.

Όπως καθορίζεται από το Νόμο 3374/2005, η διαδικασία αξιολόγησης που εφαρμόζεται στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος περιλαμβάνει δύο στάδια:

  • Στάδιο Αυτο-Αξιολόγησης: το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει την εσωτερική αυτό-αξιολόγηση του έργου της ακαδημαϊκής μονάδας («Σχολής») σε σχέση με την αποστολή, τους στόχους και το προφίλ της και το οποίο κορυφώνεται με την υποβολή της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ΑΔΙΠ.
  • Στάδιο Εξωτερικής Αξιολόγησης: το δεύτερο και τελικό στάδιο της αξιολόγησης περιλαμβάνει την αξιολόγηση του έργου της Σχολής από μία επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων η οποία λαμβάνει υπόψη της τα αποτελέσματα και τα ευρήματα της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης. Το στάδιο της εξωτερικής αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την υποβολή της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης.