Εξωτερική Αξιολόγηση Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, 13-19 Δεκεμβρίου 2015

Η διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου τη Ελλάδος θα λάβει χώρα 13-19 Δεκεμβρίου 2015.
 
Η εξωτερική αξιολόγηση θα διεξαχθεί από Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

  1. Καθηγητής Michael Tsianikas, Flinders University, Adelaide, Australia
  2. Καθηγητής Evangelos Dedousis, American University in Dubai, Dubai, United Arab Emirates
  3. Καθηγητής Vally Koubi, University of Bern, Bern, Switzerland
  4. Καθηγητής Diamantis Panagiotopoulos, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany

 
Η Επιτροπή θα συντάξει εν συνεχεία την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης η οποία θα συνοψίζει τα ευρήματα της εξωτερικής αξιολόγησης. Η Έκθεση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας.